Plussen en minnen voor gemeente Lopik

  •   keer gelezen

LOPIK • De gemeente Lopik staat er financieel niet slecht voor. Uit de jaarstukken van 2021 blijkt dat dit coronajaar is afgesloten met een voordelig resultaat van 2,8 miljoen euro.


Het rijk kwam over de brug met de toegezegde coronasteun steun en een bijdrage voor de (jeugd)zorg, die de gemeente Lopik zelf qua uitgaven al wist te beperken. Het voorstel aan de raad is om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. “In het voordelig resultaat zit een bedrag van 600.000 euro voor de kosten van niet gemaakte uren van ambtelijk werkzaamheden, die zijn blijven liggen door gebrek aan personeel, “ aldus wethouder Gerrit Spelt. “We rekenen ons niet rijk.”

De voorjaarsnota 2022 geeft een voordelige saldo van afgerond 50.000 euro aan en dit bedrag ‘verhuist’ naar het voorlopige rekeningresultaat 2022. Ook wordt voorgesteld het structurele effect van de mutaties te verwerken in de Nota van Uitgangspunten 2023, een investeringskrediet van 15.000 euro uit te trekken voor het aanschaffen van laptops voor raadsleden vanwege privacy, veiligheid en effectiever technisch beheer en een aanvullend investeringskrediet van 120.000 euro beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het Benedeneind Noordzijde. Bij de aanbesteding van dit project is de aannemingssom hoger uitgevallen dan het beschikbaar gestelde krediet. Dit verschil is mede te verklaren door de enorme prijsstijgingen van de afgelopen periode.

Het college stelt de raad tevens voor de Nota van Uitgangspunten 2023 en de daarin opgenomen beslispunten vast te stellen. In deze nota bepaalt de raad de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023. Bij het opstellen van deze nota waren de uitkomsten uit de onderhandelingen in verband met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen nog niet bekend. Wensen en nieuwe beleid uit het inmiddels gerealiseerde coalitieakkoord worden bij de begroting 2023 betrokken. Deze nota sluit met een tekort van 2,1 miljoen euro in 2023, 2 miljoen euro in 2024, 1,5 miljoen euro in 2025 en 1,4 miljoen euro in 2026. Het financiële (negatieve) meerjarenperspectief kan de komende periode wijzigen door te verwachten uitkeringen van het rijk.

Op dinsdag 5 juli zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen.

Linda de Kort
Redacteur Het Kontakt - Zenderstreeknieuws
Volg @LindaKort op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten