Montfoort stelt Omgevingsvisie vast

  •   keer gelezen

MONTFOORT • Op 13 december jl. heeft de raad in Montfoort de Omgevingsvisie ‘Vitale kernen in een waardevol landschap’ vastgesteld. In deze Omgevingsvisie legt Montfoort de ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.
In de visie staat hoe de gemeente de toekomst van de fysieke leefomgeving voor zich ziet. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat mensen zien, voelen en ruiken. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten en rivieren. Maar ook meer sociale componenten, zoals gezondheid en veiligheid horen hierbij. Soms zitten daar tegengestelde belangen in of vragen nieuwe ontwikkelingen om keuzes. Daarom is de koers bepaald voor de fysieke leefomgeving van Montfoort en stelt de gemeente -waar nodig- nu al per gebied bepaalde prioriteiten.


Stip op horizon

Met deze Omgevingsvisie zet Montfoort een ruimtelijke koers uit. Daarmee is deze Omgevingsvisie geen compleet uitgewerkt plan, eerder een stip op de horizon. Het biedt kaders voor zowel grootschalige als kleinere initiatieven en zal worden gebruikt als afwegingskader voor ontwikkelingen die niet binnen het bestemmingsplan (of straks Omgevingsplan) passen. De gemeente gebruikt de visie ook als basis voor overleg met bijvoorbeeld buurgemeenten, provincie en waterschap. Omdat de Omgevingsvisie veel vaker herzien wordt dan bijvoorbeeld een structuurvisie of bestemmingsplan, kunnen we beter inspelen en meebewegen met trends en ontwikkelingen. 

Ivo ten Hagen, wethouder ruimtelijke ordening: “De omgevingsvisie is gemaakt met inwoners, bedrijfsleven, buurgemeenten, waterschap, provincie en allerlei organisaties. We zien daarin zowel de tradities van Linschoten en Montfoort alsook de gedachten over toekomstige ontwikkelingen. Hij is nu vastgesteld, maar ontwikkelingen in de toekomst kunnen hierin opnieuw verwerkt worden. Dank aan de vele mensen die hieraan bijgedragen hebben.”

Integrale benadering

De Omgevingsvisie is gebaseerd op bestaande beleidsuitgangspunten. Wat nieuw is in de Omgevingsvisie, is de integrale benadering. Dit wil zeggen dat niet vanuit één beleidslijn wordt gedacht, maar alles gecombineerd wordt. Nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving, zoals zoekgebieden voor zonnevelden en woningbouw, zijn hierin opgenomen. Dit betekent niet dat op basis van de visie nieuwe woningen, bedrijven, zonnepanelen en landschappelijk elementen gerealiseerd kunnen worden, hiervoor worden aparte procedures doorlopen. 

Trots op Montfoort 

Uit de participatie blijkt dat inwoners, ondernemers en de raadsleden trots zijn op de plek waar ze wonen of hun bedrijf hebben, en er grote bereidheid is om bij te dragen aan bijvoorbeeld het klimaatbestendig maken van de gemeente en het duurzaam opwekken van energie op eigen perceel. De gemeente stelt zich hierbij faciliterend en samenwerkend op.

Linda de Kort
Redacteur Het Kontakt - Zenderstreeknieuws
Volg @LindaKort op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten