<p>Foto ter illustratie</p>

Foto ter illustratie

(Foto: Stockfoto)

Groen Platform IJsselstein zet vraagtekens bij woningbouw

  •   keer gelezen

Ingezonden brief


GPIJ maakt zich sterk voor een gezonde leefomgeving voor de inwoners van IJsselstein, in het bijzonder voor groen in de openbare ruimte. Het platform is al vele jaren een kritisch en opbouwend gesprekspartner van de gemeente en van RMN. In die hoedanigheid is het afgelopen jaar onder meer gesproken over bouwlocaties in de wijk IJsselveld-Oost. Het betreft een plangebied dat voor geheel IJsselstein een bijzondere waarde heeft, opgedeeld in Randdijk en Europakwartier-Oost. In de aanloop naar de vergadering Commissie Ruimte op 18 januari a.s. vraagt GPIJ aandacht voor dit ecologisch waardevolle gebied.

GPIJ acht het van belang een kanttekening te plaatsen bij zijn eigen positie zoals geschetst in het Raadsvoorstel Randdijk, ingebracht voor de commissievergadering. Eerdere plannen voor het betreffende gebied strekten zich uit tot een gebied dat in de Natuurwaardenkaart als ecologisch zeer waardevol is bestempeld. Een wijziging in de plannen – ons voorgelegd in een bespreking met de wethouder op 8 december 2021 en thans opgenomen in het Raadsvoorstel en de Nota van uitgangspunten (NvU) - laat het noordelijk stuk van het plangebied vrijwel ongemoeid, een verandering die GPIJ toejuicht. Dat laatste betekent echter niet dat GPIJ zonder meer positief staat tegenover de voorliggende nieuwbouwplannen in het zuidelijke deel. Het gehele gebied heeft thans overwegend een groenbestemming.

GPIJ houdt ernstige bedenkingen tegen het huidige voorstel, maar staat niet afwijzend tegenover nieuwbouw wanneer het uitsluitend het perceel betreft waar thans een woonbestemming op rust. De begrenzing van de locatie luistert nauw. Alle verstoring van gebied met bestemming ‘groen’ en ‘water’ wijst GPIJ af, onder verwijzing naar de door de gemeenteraad in 2018 aangenomen Natuurwaardenkaart. 

Daar komt nog iets bij. Het lijkt er op dat het Raadsvoorstel een verdichting in bebouwing nastreeft die het ‘verlies’ van het noordelijk deel (het aanvankelijke plan) moet compenseren. Ca. 130 woningen maar liefst. Hoogbouw, tot max. acht woonlagen, in een stuk waar sprake is van “een ernstige mate van bodemverontreiniging”, aldus het voorstel (blz. 3). Een bodemonderzoek is aangekondigd.

Voor hoogbouw vindt het raadsvoorstel steun bij een stedenbouwkundige visie.

De ecologische nadelen van het grote aantal woningen voor het achterliggende noordelijke deel, het waardevolle groene deel, zijn echter niet in ogenschouw genomen. GPIJ acht nieuwbouw in deze orde van grootte dan ook onacceptabel. De natuur ondervindt schade die, naar verwachting, zal toenemen door de stijging van het aantal verkeersbewegingen in de buurt. De rust in het gebied wordt ernstig verstoord.

Het is om die reden dat GPIJ pleit voor minimale bebouwing, ingepast in de groene rand, en tevens voor opwaardering van de natuur in die hoek van IJsselstein. Versterking van het groen beschouwt GPIJ als een belangrijke aanwinst voor flora en fauna. Groen geeft verkoeling en levert bovendien veel op als buffer tegen geluidsoverlast en als filter voor verontreinigende stoffen in de lucht.

In het tweede voorstel voor een bouwlocatie in Oost, Europakwartier-Oost, is de weergave van het standpunt van GPIJ correct - “… verbaasd dat er op deze locatie met biodiversiteit en hoog ecologische waarde woningbouw wordt voorgesteld”. Ook hier een (te) groot aantal, ca. 120 woningen.

Naast ecologische bezwaren die natuur en leefbaarheid raken, is het de kwaliteit van de leefomgeving in beide gebieden die reden geeft tot ongerustheid. De luchtkwaliteit en het verkeersgeluid in die hoek van de stad laten sterk te wensen over. Gemeten geluidswaarden kleuren van diep oranje naar fel rood, de minst gunstige uitkomsten. Beide gebieden bevinden zich in een zone begrensd door de N210, Rijksweg A2, Utrechtseweg en het tracé van de trambaan. In 2019 bedroeg de geluidsbelasting Randdijk 63 dB en Europakwartier-Oost 64 dB, hoog in de gevarenzone (zie de toelichting NvU blz. 20). Van een gezonde leefomgeving is op dit moment al geen sprake meer. GPIJ is van oordeel dat het bestuur te makkelijk voorbij gaat aan dit gegeven. Voor eventuele toekomstige bewoners is lekker rustig buiten zitten op het balkon er niet bij, zelfs niet aan de geluidsluwe zijde. Om nog maar te zwijgen van de achteruitgang in de belevingswaarde die de huidige bewoners voor de kiezen krijgen wanneer de groene buffer wordt afgekalfd.

Samengevat : GPIJ dringt aan op afwijzing van Europakwartier-Oost als bouwlocatie en op herziening (beperking aantal woningen) van Randdijk als bouwlocatie. Omwonenden in beide gebieden, maar ook IJsselstein als geheel, zijn het meest gebaat bij versterking van de natuur. 

GPIJ bepleit, tot slot, in bredere zin het behoud van een aantrekkelijke leefomgeving. Onder de vlag “een zekere intensivering van het ruimtegebruik” is de gemeente binnenstedelijk bezig met een zoektocht naar mogelijke bouwlocaties, een zoektocht die een bedreiging kan vormen voor de open ruimte in diverse wijken. Elk postzegeltje groen loopt momenteel gevaar, zo lijkt het wel. De keuzevrijheid om de woningbehoefte zoveel mogelijk binnenstedelijk op te vangen, kent grenzen. Daarom dient de gemeente zowel provinciaal als regionaal, met het Utrecht10-netwerk, te overleggen over bouwlocaties die in aanmerking kunnen komen en het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) snel bij te sturen.

GPIJ geeft in overweging paal en perk te stellen aan de aantasting van de leefbaarheid die het gevolg is van verdichting van de bebouwing. GPIJ verzoekt college en raad met klem zich te houden aan de Natuurwaardenkaart en de toezeggingen om hoge natuurwaarden in IJsselstein te beschermen en waar mogelijk te versterken. Op weg naar een duurzame en leefbare stad waar het aangenaam is om te wonen.

IJsselstein, 10 januari 2022

Agnes E.M. Jonker, namens Groen Platform IJsselstein

Ad Velders
Redactiecoördinator Het Kontakt Zenderstreeknieuws
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten